#Diverse

Torsdag 10. mars

Kl. 18:00

Lesesirkel: Against White Feminism av Rafia Zakaria - med forfatter som gjest (OBS! Flyttet til Parkveien 9!)

10.03.22

(OBS! Flyttet til Parkveien 9!) Som en del av Kvinnefestivalen i Bergen inviterer The Female Minority Voices Book Club til lesesirkel og diskusjon rundt boken Against White Feminism (Mot hvit feminisme) av den amerikansk-pakistanske juristen, journalisten, filosofen, feministen og aktivisten Rafia Zakaria. Boken tar for seg den såkalte "hvite problematikken" innenfor feminismen.

7 lesesirkel

Praktisk informasjon

Dato: Sted:
10.03.2022 Kulturhuset i Bergen
Pris: Sal: Arrangementstart: Vergeordning:
Gratis TBA 18:00 Ja
  • Dato: 10.03.2022
  • Sal: Kulturhuset i Bergen
  • Pris: Gratis
  • Scene: TBA
  • Arrangementstart: 18:00
  • Vergeordning: Ja

Kulturhuset i Bergen, Kvinnefestivalen i Bergen og Female Minority Voices presenterer:

Lesesirkel: Against White Feminism av Rafia Zakaria - med forfatter som gjest (OBS! Flyttet til Parkveien 9!)

Om boken:
Hvite kvinner fra den øvre middelklassen har lenge blitt omtalt som «eksperter» på feminisme. De har ledet multinasjonale feministiske organisasjoner og skrevet mye av det vi anser som den feministiske regelen, og talt for seksuell frigjøring og tilfredsstillelse, minoritetsinkludering og rasesolidaritet, samtidig som de har merket bevegelsens språk i hvithet og snakket over svarte og brune kvinner i et forsøk på å opprettholde privilegier og opplevd kulturell overlegenhet. En amerikansk muslimsk kvinne, advokat og politisk filosof, Rafia Zakaria kjemper for en rekonstruksjon av feminisme i Against White Feminism, og sentrerer fargede kvinner i denne transformative oversikten og motmanifestet til hvit feminismes globale, langvarige tilknytning til koloniale, patriarkalske og hvite supremasistiske idealer.

Dekker slikt grunnlag som arven etter det britiske feministiske imperialistiske frelserkomplekset og "koloniale tesen om at all reform kommer fra Vesten" til nedlatelsen av det hvite feministledede "bistandsindustrikomplekset" og sammenblandingen av seksuell frigjøring som "the sum total of empowerment», følger Zakaria i tradisjonen med interseksjonelle feministiske forfedre Kimberlé Crenshaw, Adrienne Rich og Audre Lorde. Zakaria tilbakeviser og reimaginerer til slutt de apolitiske ambisjonene om hvit feministisk myndiggjøring i denne svimlende, radikale kritikken, med svart og brun feministisk tankegang i spissen.

Gratis inngang.
Mulighet for å delta digitalt via Zoom. Link postes senere.
Alle er velkomne.

Det er kun 20 plasser for de som vil delta fysisk, og de som vil reservere plass må melde seg på via epost.

Send epost for påmelding til femaleminorityvoices@gmail.com

OBS: Dato kan endres. Følg med!

--------------------------------------

As part of the Women's Festival in Bergen, The Female Minority Voices Book Club is inviting you to a reading circle and discussion around the book Against White Feminism by the American-Pakistani lawyer, journalist, philosopher, feminist and activist Rafia Zakaria. The book deals with the so-called "white problem" within feminism.

About the book:
Upper-middle-class white women have long been heralded as “experts” on feminism. They have presided over multinational feminist organizations and written much of what we consider the feminist canon, espousing sexual liberation and satisfaction, LGBTQ inclusion, and racial solidarity, all while branding the language of the movement itself in whiteness and speaking over Black and Brown women in an effort to uphold privilege and perceived cultural superiority. An American Muslim woman, attorney, and political philosopher, Rafia Zakaria champions a reconstruction of feminism in Against White Feminism, centering women of color in this transformative overview and counter-manifesto to white feminism’s global, long-standing affinity with colonial, patriarchal, and white supremacist ideals.

Covering such ground as the legacy of the British feminist imperialist savior complex and “the colonial thesis that all reform comes from the West” to the condescension of the white feminist–led “aid industrial complex” and the conflation of sexual liberation as the “sum total of empowerment,” Zakaria follows in the tradition of intersectional feminist forebears Kimberlé Crenshaw, Adrienne Rich, and Audre Lorde. Zakaria ultimately refutes and reimagines the apolitical aspirations of white feminist empowerment in this staggering, radical critique, with Black and Brown feminist thought at the forefront.

Free entrance.
Opportunity to participate digitally via Zoom. Link will be posted later.
Everyone is welcome.

There are only 20 places for those who want to participate physically, and those who want to reserve a place must register via email.

Send an email for registration to femaleminorityvoices@gmail.com

NOTE: Date is subject to change.